Работата по писмен превод на английски помага да се систематизират знанията за речевата практика, придобити от учениците, увеличава речниковия запас (репродуктивен и рецептивен), учи да съпоставя явления на две различни езикови системи.

Въведение в писмен превод

Практическата работа по писмен превод трябва да започне от превода на съгласуван текст, който позволява по-рационално решаване на задачи, чиято цел е да научи студентите да преодоляват лексикални, граматически и стилистични трудности при сложно използване на контекста. Въпреки това, работата върху свързан текст не изключва, а разглежда паралелна работа върху специални упражнения, които са съставени в отделни теми, които представляват известна трудност, включително сферата на превода. Така се използва принципът на постепенното въвеждане.

Основното условие за постепенно въвеждане на по-трудни задачи в преводаческата практика е внимателно да се подбират текстове. Също и да се използва широк набор от упражнения за превод. Разделянето на обучението по превод на определени етапи се обяснява с факта, че не всички явления представляват сходна трудност в езика. Както и че всеки вид превод съдържа нови трудности, които учениците трябва да се научат да ги преодоляват постепенно.

Трудности при един писмен превод

Проблемите с превода, които представляват определени трудности при превода на английски, могат да бъдат отстранени чрез поредица от упражнения. Такива проблеми включват: превод на руски причастие и герундий, превод на значението на аспекти и времена на руски глаголи, превод на руски безлични и неопределено-лични изречения, превод на поговорки, превод на отглаголни съществителни и други. В последните уроци за запознаване на учениците с произведенията на професионални преводачи на художествена литература може да се анализира преводът, направен от тях.

Сравнителният анализ помага да се покаже най-добрият начин за решаване на най-трудните преводачески задачи, без да се губи твърде много време, демонстрира тясна взаимовръзка на всички езикови средства в процеса на превод и освен това запознава студентите с основите на корекцията на превода. За тази цел се препоръчва да се сравни оригиналното издание на превода с неговото предаване, което е коригирано от по-опитни преводачи. Последният вид работа обаче не може да се счита за основна. Уменията за писмен превод се развиват главно по време на преводаческата практика на копия от вестници и публицистично писане.

 

Методи в преводаческата практика

Отчитайки необходимостта от курс по провеждане на писмен превод, който трябва да се разработва поетапно. Могат да се разграничат две мнения в това отношение. Някои изследвания смятат, че е необходимо да се следва градация при въвеждането на нови затруднения при превода. Други смятат, че сложният характер на превода не позволява да се анализират отделно граматическите, лексикалните. Фразеологичните и стилистичните проблеми на превода.

Тези проблеми са трудни за разделяне в преводаческата практика. Следователно е трудно да се зададе определена последователност на включване на различни методи за превод в обхвата на преводаческите умения. Този въпрос е спорен. Решението вероятно е в компромисна комбинация от спазване на правилата за степенуване на трудностите при превода. Всяко от които трябва да бъде обучено чрез набор от специални упражнения. От една страна, и правила за внимателен подбор на текстове за превод. Следвайки принципа на степенуване на ниво на трудност, от друга страна.

Изучаване на писмен превод

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *